مرور رده

جاذبه ها

تنکاوا

تنکاوا یک پناهگاه معنوی و نقطه قدرت، همراه با اونسن و پیاده روی روستای تنکاوا به عنوان پیوندی از قدرت معنوی در…

اوکیناوا

برای گلف، دوچرخه سواری و غواصی در میان صخره های مرجانی به جزیره ای آرام در زیر نور خورشید فرار کنید جزیره میاکو…